تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران

Print

برای اولین بار در کشور و در بخش تجهیزات پزشکی، کلیه تجهیزات پزشکی موجود در کشور طبقه بندی شد و با توجه به نوع طبقه ای که محصولات در آن قرار دارند به هریک، یک کد اختصاصی تعلق گرفت.

این نوع کدینگ ابزاری است که به مدیران در اختصاص بودجه و بررسی هزینه ها کمک بسیاری خواهد کرد. نخستین و تنها دائرةالمعارف جامع تجهیزات پزشکی ایران مشتمل بر فرهنگ واژگان و کدینگ تخصصی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی، تاسیسات بیمارستانی و تجهیزات کاربردی رایانه ای در مراکز درمانی به همراه فهرست تشریحی کاملی از شرکت های فعال در حوزه های فوق الذکر منتشر شده است. این راهنمای جامع حاصل هفت ماه فعالیت اجرایی و بیش از چهار سال تحقیقات علمی و کاربردی بیش از 50 متخصص و کارشناس تجهیزات پزشکی است.